SILIKONSKI LEPAK REGULAR BOND 30 ML

Silikonski lepak Regular Bond je izuzetno lepljiv. Aktivira se pritiskom tek kada ispari sav rastvarač. Ostavite da se lepak osuši u potpunosti pre nego što stavite prostetiku na kožu. Kada ste zadovoljni položajem pritisnite čvrsto. Silikonski lepak Regular Bond se sa kože može ukloniti samo sredstvom koje je namenjeno baš za uklanjanje ovog proizvoda - Sredstvo za uklanjanje silikonskog lepka.


Šifra proizvoda: 02100/00

 

Opis proizvoda

Silikonski lepak Regular Bond je izuzetno lepljiv. Aktivira se pritiskom tek kada ispari sav rastvarač. Ostavite da se lepak osuši u potpunosti pre nego što stavite prostetiku na kožu. Kada ste zadovoljni položajem pritisnite čvrsto. Silikonski lepak Regular Bond se sa kože može ukloniti samo sredstvom koje je namenjeno baš za uklanjanje ovog proizvoda - Sredstvo za uklanjanje silikonskog lepka.

Hazard statements

Hazard-determining components of labelling: Naphtha (petroleum), hydrotreated light

Hazard statements: H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu. H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Precautionary statements: P102 Čuvati van domašaja dece.

Danger

  • opasna roba

Obratite pažnju!

Kryolan brendovi
  • Digital Complexion
  • Dermacolor
  • Aquacolor
  • Supracolor
  • Nebula
  • Pintura
  • Clean & Care