Specijalni razređivač U za Unathol 1000 ml

Mešavina specifičnih rastvarača koji funkcionišu kao razređivač za Unathol.


Šifra proizvoda: 02632/00

 

Opis proizvoda

Mešavina specifičnih rastvarača koji funkcionišu kao razređivač za Unathol.

Hazard statements

Hazard-determining components of labelling: butanone, acetone

Hazard statements: H225 Lako zapaljiva tečnost i para. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.

Precautionary statements: P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P312 Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru, ako se ne osećate dobro. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Dodatne informacije: EUH066 Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

Danger

  • opasna roba

Obratite pažnju!

Preporučujemo

Kryolan brendovi
  • Digital Complexion
  • Dermacolor
  • Aquacolor
  • Supracolor
  • Nebula
  • Pintura
  • Clean & Care