SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE ČETKICA 1000 ML

Sredstvo za čišćenje četkica je namenjeno za sve četkice za šminku, kako biste bili sigurni da Vam je pribor čist i higijenski. Takođe se može koristiti kao sredstvo za čišćenje pištolja za airbrush.


Šifra proizvoda: 03494/00

 

Opis proizvoda

Sredstvo za čišćenje četkica je namenjeno za sve četkice za šminku, kako biste bili sigurni da Vam je pribor čist i higijenski. Takođe se može koristiti kao sredstvo za čišćenje pištolja za airbrush.

Hazard statements

Hazard-determining components of labelling: propan-2-ol

Hazard statements: H225 Lako zapaljiva tečnost i para. H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu. H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. H319 Dovodi do jake iritacije oka.

Precautionary statements: P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. - Zabranjeno pušenje. P304+P340 AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P337+P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Danger

  • opasna roba

Obratite pažnju!

Kryolan brendovi
  • Digital Complexion
  • Dermacolor
  • Aquacolor
  • Supracolor
  • Nebula
  • Pintura
  • Clean & Care